Техникийн зохицуулалт

Arctic Trucks автомашины техникийн зохицуулалтын объект нь Гаалийн холбооны ТР ТС 018/2011 дугаар бүхий «Дугуйтай тээврийн хэрэгслийн аюулгүй байдлын тухай» техникийн дүрэмд хамрагдана. Энэхүү хуулийн 75-80 ТР ТС 018/2011 зүйлд зааснаар Arctic Trucks автомашины үйлдвэрлэлийн явцад үндсэн тээврийн хэрэгсэлийн иж бүрдэл, тоноглолд техникийн дотоод дүрмийн шаардлагын дагуу тохиролын үнэлгээний өөрчлөлтийн журам багтана. Энэ журмыг боловсруулсаны дараа, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах цагдаагийн газраас «Нэмэлт тоног төхөөрөмж байрлуулан өөрчлөлт оруулсаны дагуу хөдөлгөөний аюулгүй байдлын шаардлага хангасан тухай тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ» олгогдоно.

Хуудсан дээр