Баталгаат бодлого

Нэр томъёоны тодорхойлолт

Манай цахим хаягийн танилцуулга, мэдээлэлийн санд хэрэглэгдэж буй дараахь нэр томъёог дор утгын хамтаар тайлбарлан оруулж байна. Эдгээр нэр томъёоны тодорхойлолтууд ганц болон олон тооны хэлбэрийн хувьд аль аль нь хүчин төгөлдөр байна.

Үйлдвэрлэгч – (1) Арктик Тракс Интернэшнл компани, компаний дугаар 600397-2309, Бренд Arctic Trucks ба АТ системийн бүрэн эрх бүхий компани нь Норвегийн хууль зүйн эрхийн дагуу улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн ба дараах хаягаар байрладаг: Норвеги улс, Якоб Борсгейт, 6, Драммен; (2) AT бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж буй ямар ч этгээд тусгай зөвшөөрөл буюу бусад хэлэлцээрийн дагуу хувийн компануудтай, хязгаарлагдмал хариуцлагатай Арктик Тракс Интернэшнл болон / эсхүл түүний салбар этгээдтэй зөвхөн AT бүтээгдэхүүний талаар хамтарна.

Arctic Trucks брэнд – Arctic Trucks автомашины танилцуулга, тодорхойлолт зөвхөн танилцуулгын зориулалтаар ямар нэгэн барааны тэмдэг, лого, үйлчилгээний тэмдэг эсвэл бусад арилжааны зориулалтаар бүртгэлтэй, бүртгэлгүй нөхцөлөөр ашиглагдана.

ХХК «Крепость АТ» – Гаалийн холбооны нутаг дэвсгэрт буй үйлдвэрлэгчийн албан ёсны гэрээт борлуулагч.

AT систем – Тээврийн хэрэгсэлийн загваруудын тэдгээрийн борлуулалт, засвар үйлчилгээ болон баталгаат засвараар үйлчлэх, түүнчлэн дагалдах хэрэгсэл нийлүүлэн худалдаа эрхэлж буй хувь хүмүүсийн үйл ажиллагааны үндсэн заалтуудын зарчим болгоно. АT систем нь өвөрмөц дизайн, нийтлэг стандарт, техникийн, удирдлагын журмыг агуулна; чанар, нэг төрлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, гэрээний загваруудыг агуулна; бүтээгдэхүүнийг дэмжих хөтөлбөр, мэдээлэл нь зохиогчийн эрхээр бүрэн хамгаалагдсан.

Тээврийн хэрэгслийн өөрчлөлтүүд – AT-ын системийн дагуу тээврийн хэрэгсэлийн загваруудад өөрчлөлт оруулсан болон тээврийн хэрэгслийн дугуйн аюулгүй байдлын тухай ОХУ-ын техникийн зохицуулалтын шаардлагыг хангасанбайна.

АТ иж бүрдэл –  өөрчилсөн загварын тээврийн хэрэгсэлийн нийт эд анги, агрегат бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг үйлдвэрлэнэ.

АТ сэлбэг – AT иж бүрдэлийн бие даасан элементүүд, түүнчлэн бусад бүтээгдэхүүнүүд, хэрэглээний бэлэн бүтээгдэхүүнүүд, тэдгээрийн зарцуулалтын материалууд үйлчилгээний бүрэлдэхүүнд багтана

Дагалдах хэрэгсэл – АТ системд янз бүрийн зориулалтаар тэдгээрийн бүрэлдэхүүн хэсэг, түүнчлэн бэлэг дурсгалын зүйл, нэмэлт тоног төхөөрөмжийн багц дагалдана.

АТ бүтээгдэхүүн – үйлдвэрлэгчийн болон Крепость АТ-д худаалдаалж буй ба бусад аргаар хураагдсан АТ иж бүрдэл бүтээгдэхүүн, сэлбэг, эд анги, дагалдах хэрэгсэл багтана.

Ажил – АТ багц иж бүрдэлийг ашиглан тээврийн хэрэгсэлд өөрчлөлт оруулах, дагалдах хэрэгсэл суурилуулах, үйлдвэрлэлийн үйл явц явуулах.

Үйлчилгээ – өөрчлөлт оруулах тээврийн хэрэгсэлийн засвар үйлчилгээ, баталгаат засвар, AT-ын сэлбэг эд ангийг ашиглан техникийн үйл ажиллагааны цогц үйлчилгээ явуулах.

Техникийн үйлчилгээ засвар – захиалагчийн хүсэлт захиалгын болон төлбөрийн дүнгийн дагуу өөрчлөлт оруулсан тээврийн хэрэгсэлд засвар үйлчилгээ хийх (алдааг олж засварлах ба / буюу гарсан гэмтэлийг) тогтоон засвар техникийн үйл ажиллагаа явуулах, түүнчлэн AT-ын багц сэлбэг эд ангийг ашиглах.

Баталгаат засвар – захиалагчийн захиалгын дагуу үнэ төлбөргүйгээр Баталгаат бодлогын баталгаат хугацааны дотор өөрчлөлт оруулсан тээврийн хэрэгсэл болон түүний АТ сэлбэг, эд ангид гарсан гэмтэлийг тогтоон засвар техникийн үйл ажиллагаа явуулах.

Баталгаат бодлого – цахим хуудсын энэ хэсэг нь үзүүлэлт, нөхцөл болон AT-ын баталгаат хязгаарыг тодорхойлно.

Харилцагч – Худалдан авагч ба захиалагч байна.

Худалдан авагч – Крепость AT-аас өөрчлөлт оруулсан тээврийн хэрэгсэл болон / эсвэл дагалдах хэрэгсэл худалдан авах хувь хүн эсхүл хуулийн этгээд болно.

Захиалагч – Крепость АТ-д хандан ажлын болон үйлчилгээний захиалга өгөх хувь хүн эсхүл хуулийн этгээд болно.

АТ баталгаа – баталгаат үйлдвэрлэгч эсвэл Крепость АТ тээврийн хэрэгслийн бүтээгдэхүүний хэрэглээний шинж чанарыг хадгалах, түүнчлэн AT системийн загварт хийсэн өөрчлөлтийн цар хүрээг баталсан байна.

Баталгаат хугацаа – AT-ын гаргасан баталгааны хугацаатай дүйцсэн байна.

АТ баталгааны төрлүүд

Багц AT баталгаат хугацаа нь Крепость АТ өөрчлөлт оруулсан тээврийн хэрэгсэлийг харилцагчид хүлээлгэн өгсөн өдрөөс эхлэн 24 сар буюу 70 000 км замыг туулах хугацаатай дүйцсэн байх ба баталгаат сарын хугацаанаас өмнө туулах ёстой зайг туулсан тохиолдолд баталгааны хугацааг дууссанд тооцно.

АТ сэлбэг, эд ангийг баталгаат засварт оруулсан тохиолдолд солигдсон сэлбэг, эд ангийг AT багц баталгаат хугацаатай нэгэн зэрэг дуусгавар болгоно.

Крепость AT нь баталгааны заасан хугацаанд үйлдвэрлэгчийн баталгаа болон дагалдах хэрэгсэлийн чанарын баталгааг өөртөө хариуцан ажиллана.

Хэрэв харилцагч нь тээврийн хэрэгслийн бүрэлдэхүүн, эд ангийн, агрегатын эвдрэл, гэмтэлийг өөрөө тогтоон, түүнд бие даасан засвар үйлчилгээ явуулсан тохиолдолд харилцагчийн гаргасан гомдлыг үл барагдуулна.

АТ баталгаанд үл тооцох

Ажлын гүйцэтгэлийн үед АТ багцийн элементүүдтэй харилцан ажиллаж буй деталь, зангилаа болон агрегатын засварт өөрчлөлт ороогүй тохиолдолд АТ баталгаа гаргахгүй.

Баталгаат бодлогын дагуу үйлдвэрлэгчийн дугуйнд АТ баталгаа гаргахгүй. Зөвхөн АТ багц болон АТ системийн дутагдалаас болж дугуйнд гэмтэл гарсан тохиолдолд тооцно.

Засвар үйлчилгээний үед сольсон эд анги, бүрэлдэхүүн хэсэг, сэлбэг нь АТ албан ёсны сэлбэгийн хэсэг бус байвал баталгаат засварын үйлчилгээнд үл тооцон, Крепость АТ-аас төлбөр үл төлөгдөнө.

Зам тээврийн осол, тээврийн хэрэгсэлийн хадгалалт, замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөний улмаар ослын үед учирсан хохирлын үр дагаварыг AT баталгаагаар нөхөн төлөхгүй.

Засвар үйлчилгээний зардал ба / эсвэл ямар нэгэн догол эвдрэлийн алдааг олж засварлахад гарах дараах зардал АТ баталгаанд үл хамарна:

 • өөрчлөлт оруулсан тээврийн хэрэгсэлийн бүхэлд нь болон зарим хэсэг нь зориулалтын бус бол;

 • техникийн засвар үйлчилгээний үед солигдсон эд анги, агрегат АТ сэлбэгийн төрөлд эс хамаарах бол;

 • өөрчлөлт оруулсан тээврийн хэрэгсэлийн АТ системийн элементүүдэд Крепость АТ-ын баталгааны оролцоогүй бол;

 • баталгаат бодлогын бусад заалтуудыг (бүрэн дагаж мөрдөх) мөрдөөгүй бол;

 • заагдсан дүрмийн дагуу (чиргүүлтэй, мөн чиргүүлгүй) илүү зорчигч ба / эсхүл даац хэтэрсэн ачаа тээвэрлэсний үр дүнд эвдрэл;

 • өөрчлөгдсөн тээврийн хэрэгсэлд хайхрамжгүй хандах ба / эсвэл зохисгүй үйл ажиллагаа үйлдэх, жолоодох, хадгалах ба / эсвэл арчилгаа үл хийх.

Техникийн засвар үйлчилгээ явуулах үед (хэрэв үйлдвэрлэлийн гажигтай шууд холбоотой биш бол) AT багц элементүүдэд болон мөн энгийн элэгдэл (эд анги, сэлбэг хэрэгсэлийн деталуудын удаан хугацааны болон байнгын үйл ажиллагааны явцад элэгдэл) АТ эд анги, сэлбэгийн салангид хэсгүүдэд засвар үйлчилгээ хийлгэхэд АТ баталгаа үл олгогдоно.

Тухайлбал АТ баталгаанд дараах зүйл үл хамаарна:

 • тоормосны механизмын элементүүдийн элэгдэл (түүн дотор тоормосны суурь/накладк/диск), хэт халалт, үрэлт ба / эсвэл зэврэлтийн үр дүнд (геометрийн өөрчлөлт орох зэрэг) тэдгээрийн гэмтэл;
 • амаржины болон хөдөлгөөнт эд ангийн, тэнхлэгийн бүрэлдэхүүний хэсгийн деталуудын элэгдэл;
 • гадны үзэмж хэлбэр, их биеийн будагны гандалт, АТ багц болон АТ сэлбэгний хэсгүүдийн элементүүд, хэрэв энэ материалын үйлдвэрлэлийн чанарын дутагдалгүй бол;
 • дугуйны тэнцүүрэг, дугуйны хийн даралтыг хэмжилт ба тохиргоо;
 • баталгаат хугацаа эхэлснээс хойш 2 сарын дараа ямар нэгэн сервисний үйлчилгээ тохируулганы үйл ажиллагаа хийлгээгүй тохиолдолд баталгаат засварт үл хамарна;
 • өөрийн хариуцлаггүй үр дагаварын нөлөөллийн улмаас жагсаалаас гарсан АТ багц болон АТ сэлбэгийн хэсгүүд үүгээр үл хязгаарлагдана:

- байгаль орчины сөрөг таагүй нөлөө (зам жуулчлалын агентууд, аж үйлдвэрийн тунадас, хүчиллэг бороо болон бусад);
- механик гэмтэл, байгалийн янз бүрийн уур амьсгалын үзэгдэлүүд (далайн хар шуурга, мөндөр, аянга болон байгалийн үзэгдэлийн давирхайт шинж чанар, мөн түүнчлэн бусад ижил төстэй нөлөө гэх мэт бусад) нөлөөний улмаас учирсан хохирлууд багтана.

АТ багц элементийн АТ эд анги, сэлбэгний салангад хэсгүүдийн гүйцэтгэлийн өөрчлөлт, элэгдэл, гэмтэл ба / эсвэл эрс тэс нөхцөлд (жишээ нь, спортын болон бусад ижил төстэй уралдаан тэмцээн, тойргийн уралдаан, спортлог уран жолоодлогын болон бусад тэмцээнүүдэд оролцсоны улмаас) үүссэн гажиг доголыг сэргээн засварлах АТ баталгаанд үл хамрагдана.

Хуудсан дээр